Dotace EU

 

Úspory energie v procesu zpracování šrotu

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020404.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování kovového odpadu ve společnosti žadatele v obci Staré Město v okrese Frýdek-Místek. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie, a to hydraulických šrotových nůžek, za novou generaci šrotových nůžek s elektrickým pohonem, které při srovnatelném výkonu umožňují znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby energií jak kvůli zastaralému typu motoru, tak kvůli svému celkovému opotřebení. Stávající nůžky Metso Lindemann jsou poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, avšak díky svému naftovému pohonu (ve smyslu přepočtu spotřeby nafty na zpracovaný materiál) je energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu.

Díky realizaci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby vstupních energií a současně i ke snížení opotřebení motoru a hydrauliky. To bude mít zprostředkovaný dopad na životní prostředí a hospodaření společnosti.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022. 

Dotace EU

 


 

Úspory energie ve společnosti HK ŠROT, s.r.o.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017641.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování kovového odpadu ve společnosti žadatele v obci Staré Město v okrese Frýdek-Místek. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie, a to překládkového hydraulického rypadla, za novou generaci kolového překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty) především díky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos do hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení polypového drapáku. Protože ale nejčastěji manipulované náklady jsou v rozmezí 1-2 tun, je velké množství vyrobené energie nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského technologického procesu. Toto je dáno samozřejmě tím, že v době vzniku stroje nebyly k dispozici technologické poznatky ani zařízení, které by umožňovaly efektivní využití motorového výkonu.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu produkce. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat kovový odpad s menšími jednotkovými náklady.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce března roku 2020. 

Dotace EU

 


 

S evropskou unií šetříme životní prostředí

V minulosti jsme realizovali 3 projekty v oblasti zpracování odpadu a šrotu, na jejichž spolufinancování se kromě nás podílela Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR. Tyto projekty jsou zároveň součástí Operačního programu Životní prostředí.

Z obdržených finančních příspěvků jsme zakoupili moderní technologie, abychom mohli zkvalitnit nakládaní s odpady a navýšit tak kapacitu jejich zpracování či třídění. A navíc můžeme šetřit životní prostředí.
 

Kontaktujte nás

Potřebujete se poradit nebo domluvit na výkupu kovového odpadu, katalyzátorů nebo ekologické likvidaci vozidel?

Kontaktujte nás