Postaráme se o kovový odpad za vás

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017641:  

 „Úspory energie ve společnosti HK ŠROT, s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování kovového odpadu ve společnosti žadatele v obci Staré Město v okrese Frýdek-Místek. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie, a to překládkového hydraulického rypadla, za novou generaci kolového překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

 

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty) především díky skutečnosti, že zatížení motoru a přenos do hydraulického systému jsou rovnoměrné bez ohledu na skutečně přemisťovaný náklad, tedy vstupní zatížení polypového drapáku. Protože ale nejčastěji manipulované náklady jsou v rozmezí 1-2 tun, je velké množství vyrobené energie nevyužito a dochází k nadměrné spotřebě paliva v poměru k celkové produktivitě zpracovatelského technologického procesu. Toto je dáno samozřejmě tím, že v době vzniku stroje nebyly k dispozici technologické poznatky ani zařízení, které by umožňovaly efektivní využití motorového výkonu.

 

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu produkce. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat kovový odpad s menšími jednotkovými náklady.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce března roku 2020. 

S evropskou unií šetříme životní prostředí

V minulosti jsme realizovali 3 projekty v oblasti zpracování odpadu a šrotu, na jejichž spolufinancování se kromě nás podílela Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR. Tyto projekty jsou zároveň součástí Operačního programu Životní prostředí.

Z obdržených finančních příspěvků jsme zakoupili moderní technologie, abychom mohli zkvalitnit nakládaní s odpady a navýšit tak kapacitu jejich zpracování či třídění. A navíc můžeme šetřit životní prostředí.

 

shadow